AV OTROCI 02AA

VPIS IN IZPIS OTROK

 

Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu. Obrazec vloge dobijo na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca. Vlogo vložijo neposredno na sedež vrtca, ali pa jo na sedež vrtca pošljejo po pošti.

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu marcu.

Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega poziva objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani občine.

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli po preteku enega meseca od datuma sprejema otroka v vrtec s 30-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi. Obrazec vloge za izpis dobijo starši na sedežu vrtca.

Ob vpisu otroka v vrtec starši seznanijo odgovorne s specifičnostmi otrokovega stanja ( bolezen, posebnosti ... ).

Pred sprejemom v vrtec (najkasneje prvi dan pristnosti v vrtcu) morajo starši oddati potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka (obrazec dobite v vrtcu).

15 dni pred vstopom otroka v vrtec morajo starši oddati na centru za socialno delo vlogo za znižano plačilo vrtca. Starši plačujejo svoj delež v ceni programa glede na uvrstitev v plačilni razred.

POSTOPNO UVAJANJE

Pred vstopom otroka v vrtec imajo starši možnost postopnega uvajanja tako, da smejo biti z njim v skupini. Izkušnje kažejo, da je za otroka dobro, če je prve dni v vrtcu krajši čas.

 

AV NASE DRUZINE 12AA2.umetnin otrok AANastop ob otvoritvi razstaveAAAntonov vrtec AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostni vrstni red 2020

 

 

Prijavnica za vpis